Pénznem módosítása: HUF

Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben Ön vásárlóként/felhasználóként kíván regisztrálni a Rapid Oktatás Kft. webáruházába kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerzõdési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).

A regisztrációval egyidejûleg a Vásárló nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-t megismerte és annak minden pontját magára nézve kötelezõnek ismeri el.

A Vásárló által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Vásárlót a változás elõtt a regisztráláskor megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatja.

Általános szerzõdési feltételek a www.rapidoktatas.hu webáruház használatához:

1. Irányadó jog

2. A szerzõdõ felek

3. Az ÁSZF célja

4. Az ÁSZF nyelve

5. Az ÁSZF tárgyi, területi és idõbeli hatálya

6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelõ részérõl

7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

8. A szerzõdés létrejötte

9. A Megrendelõ jogai, kötelezettségei

10. Adatvédelem, adatbiztonság

11. Az ÁSZF módosítása

12. Záró rendelkezések

 

1. Irányadó jog

A Webáruház általános szerzõdési feltételei a Szolgáltató és a vele szerzõdéses kapcsolatba lépõ Megrendelõ között létrejövõ jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetõen a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII tv.,

• az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

• az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl (a továbbiakban: új Ptk.); • a távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet; rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2. Szerzõdõ Felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan idõre:

2.1. A Szolgáltató:

Cégnév: Rapid Oktatás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Rövidített cégnév: Rapid Oktatás Kft.

Székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 107

Képviselõje: Matula Mariann ügyvezetõ

Cégjegyzékszám: 01-09-276492

Nyilvántartó Cégbíróság: Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10649455-2-41

Számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató: Erste Bank Hungary Nyrt.

Pénzforgalmi számla száma: 11996365-06509844-10000001

Telefonszám: +36 30 4009683

E-mail: info@rapidoktatas.hu

Weboldal: www.rapidoktatas.hu

Kapcsolattartó neve: Matula Mariann

a továbbiakban, mint Szolgáltató

 

2.2. A Megrendelõ:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelõ.

 

2.3. A Szállító:

Magyar Posta Zrt. és a FOXPOST

A Magyar Posta Zrt áruinkat a saját általános szerzõdési feltételei alapján szállítja a Megrendelõ által megadott szállítási címre. A szállítás díja 1.890 Ft.

A FOXPOST áruinkat a saját általános szerzõdési feltételei alapján szállítja a Megrendelõ által kiválasztott automatába. A szállítás díja 990 Ft.

45 000 Ft feletti vásárlás esetén a belföldi szállítási költsége díjmentes.

Extrém méretű csomagok esetén a méretkorlátok miatt az automatába történő szállítás nem lehetséges.

Az áru díjmentes személyes átvételére a Rapid Oktatás Kft székhelyén is van lehetõség, elõre egyeztetett időpontban. 

 

3. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

• részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;

• a Szolgáltató és a Megrendelõ szerzõdéses jogait és kötelezettségeit;

• és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggõ lényeges körülményeket.

 

4. Az ÁSZF nyelve

A szerzõdés nyelve: magyar

 

5. Az ÁSZF tárgyi, területi és idõbeli hatálya

a) Tárgyi hatály

Az ÁSZF kiterjed:

• minden olyan "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelõk részére; továbbá

• ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelõ jogaira, kötelezettségeire.

• továbbá a Webáruház mûködésének minden lényeges paraméterére;

b) Területi hatály

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag - tekintet nélkül az internet globális jellegére – "Magyarország területére irányuló" szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történõ szállítás lehetõségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldrõl történõ regisztráció és rendelés fennállásának lehetõségétõl – érvénytelennek minõsül és automatikusan törlésre kerül.

c) Idõbeli hatály

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak "közzétételétõl" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következõ módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelõ részéről

Az ÁSZF Megrendelõ által történõ elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének elõfeltétele. A feltételek elfogadásának minõsül, ha a Megrendelõ a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztrálja magát, és megrendelést ad le.

 

7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

Szolgáltató a Megrendelõ részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

A Szolgáltató által nyújtott Webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minõsül.

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

• e-mail cím

• vásárló neve

• szállítási címe

• számlázási címe

• telefonszáma

• jelszó

7.3. A rendeléshez szükséges további adatok:

• Szállítás módja

• Fizetés módja

7.4. A szolgáltatás igénybevétele

1. A megrendelések leadása a www.rapidoktatas.hu weboldalon, az info@rapidoktatas.hu e-mail címen, illetve a 36 1 2747257-es fax számon lehetséges.

2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.

3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktõl jelentõsen eltérõ vagy rendszerhiba folytán megjelenõ árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelõ tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történõ kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelõnek nem felel meg, elállhat a szerzõdéstõl.

4. A termékekhez tartozó termékleírásokat a gyártók bocsátották rendelkezésre. Ezek pontatlanságáért felelõsséget Szolgáltató nem vállal.

5. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

6. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelõt terheli. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének elõre történõ átutalása esetén indítja el!

7. A termék vételárának teljes kiegyenlítéséig az az Eladó tulajdonát képezi.

 

8. A szerzõdés létrejötte

8.1 Általános jellemzõk:

A szerzõdés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történõ regisztrációval, a jelen szerzõdési feltételek elfogadásával jön létre. A Webáruházban történõ vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelõ a megrendelést végsõ formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi, és a Szolgáltató a Megrendelõ részére a megrendelés adatait a regisztrált e-mail címre küldött elektronikus levélben a megrendelés megerõsítése céljából azonosíthatóan visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenõrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minõsítse. A Szolgáltató a szerzõdést nem iktatja, magatartási kódexnek nem minõsül.

8.2 Regisztráció:

A Megrendelõ a Webáruház-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetõségével, vásárolhat a termékkínálatból. A Megrendelõ a termékkínálatból a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti.

8.3. Megrendelés, vásárlás:

A Megrendelõ a Webáruházban megrendelést leadni, vásárolni csak a bejelentkezést követõen tud. A bejelentkezés nélkül kosarába gyûjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer automatikusan helyezi a vásárló személyes kosarába. A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb aktiválásával történik. A megrendelés akkor tekinthetõ megtörténtnek, ha a megerõsítést követõen a Megrendelõ visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról. A megrendelést követõ 24 órán belül a Szolgáltató felveszi a Megrendelõvel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon a termékek szállítási határidejét illetõen. Standard szállítási határidõ: 7-14 munkanap.

8.4. Megrendelés módosítása, törlése:

A Webáruház szoftvere a rendelés lezárásakor lehetővé teszi, hoy a megrendelő a megrendelését azonnal kinyomtassa. Ezt követően a Webáruház 24 órán belül felveszi a kapcxsolatot a megrendelővel. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetõséget biztosít a Megrendelõnek, hogy rendelését módosítsa amennyiben a Megrendelõ észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésbõl rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelõnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést az info@rapidoktatas .hu e-mail címen. Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetõséget biztosít a Megrendelõnek rendelése visszavonására is az info@rapidoktatas.hu e-mail címen, illetve a +36 30 4009683 telefonszámon, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelõ csomagját a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelõ a kiszállításról e-mailben értesül. Ezt követõen a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet az irányadó.

 

8.5. Fizetési feltételek:

Megrendelõ a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét banki elõre utalással a megrendelés visszaigazolását követõen, vagy a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben, vagy személyes átvételnél a rapidoktatas.hu munkatársának készpénzben teljesítheti. Az áru átvételét követõ banki átutalási fizetési lehetõséget kizárólag intézményeknek nyújtjuk. A fizetési határidõt minden esetben az intézményi megrendelõvel történõ megállapodás során határozzuk meg.

Készpénzes fizetés esetén a Futárszolgálat a készpénz átvételérõl bizonylatot ad. Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat munkatársa részteljesítést nem fogadhat el. A Megrendelõ a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelõ megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelõ regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

8.6. Sikertelen kézbesítés esetén:

Általános kiszállítási határidõnél a szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. A Magyar Posta a csomagot a meghatározott postahivatalban összesen 10 napig őrzi. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

9. A Megrendelõ jogai, kötelezettségei

9.1. Az elállás joga

Megrendelõ a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétõl számított 14 munkanapon belül - figyelemmel a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet 4. §-ára - indokolás nélkül elállhat. Írásban történõ elállás esetén elegendõ az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen - külsõ sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban a Megrendelõ nevének feltüntetésével Megrendelõ saját költségén kell a Szolgáltató címére (1028 Budapest, Hidegkúti út 107.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelõ által kifizetett vételárat az elállást követõ harminc napon belül visszatéríti.

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelõnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetõség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerû használatából eredõ károk megtérítésére igényt tart.

Vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fénykép és videofelvételt készít. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minõségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidõ attól a naptól kezdõdik, amikor a Megrendelõ a csomagot átvette.

Megrendelõ nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében sem, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelõ utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elõ, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy romlandó.

Megrendelõ rendelését egyszerûen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetõségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelõ az átadásról minden esetben e-mailben értesül.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999.(II.5.) számú kormányrendelet szabályai az irányadóak.

 

9.2. A Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerû használat miatt következett be, a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelõtõl.

9.3. Szavatosság

A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelõ kifogásáról a hiba felfedezését követõ lehetõ legrövidebb idõn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: - elsõsorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelõ választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelõ a megrendeléstõl elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

 

10. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

 

11. Záró rendelkezések

11.1. A távoli felek közti szerzõdésekkel kapcsolatos kikötések

Szolgáltató és Megrendelõ között írásos szerzõdés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol.

11.2. A szerzõdés megszûnése

Megrendelõ bármikor kérheti a szerzõdés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelõ személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelõ Webáruház-használati lehetõségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelõ jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerzõdést egyoldalúan felmondja.

11.3. Felelõsség

Megrendelõ teljes körû felelõsséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelõ gondoskodik jelszava megfelelõ titokban tartásáról. Megrendelõ ezen felelõssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személyekhez.

 

 

Rapid Oktatás Kft. (c)

eCommerce by CubeCart