Pénznem módosítása: HUF

Adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztató

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. A Szolgáltató az adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó rendelési célra használja fel, illetve a Megrendelõ kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját hírlevél szolgáltatáshoz.

A Szolgáltató a Megrendelõ személyes adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve Futárszolgálatnak.

Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történõ adatátvitel jelentõs része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Megrendelõ a Regisztráció gomb megnyomásával kijelenti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót, a Megrendelés véglegesítésével pedig kijelenti, hogy az ÁSZF-et elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezõnek ismerte el. Megadott személyes adatait a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

Tartalom:

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

4. Adatvédelmi elvek

5. Az adatkezelõ megjelölése

6. A személyes adatok köre

7. Az érintettek/felhasználók köre

8. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt adatok funkciók szerint: 8.1. Honlap 8.2. Webáruház

9. Az adatkezelés célja

10. Az adatkezelés idõtartama

11. Az érintettek jogai

12. Jogorvoslati lehetõségek

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy:

a) rögzítse a Rapid Oktatás Kft. (a továbbiakban Szolgáltató), által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a Szolgáltató magára nézve kötelezõnek ismer el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival, a webáruház mûködtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek;

b) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során;

c) közölje az érintettel az adatkezelés megkezdése elõtt az adatkezelés jogalapját, mivel az adatkezelés hozzájáruláson alapul; d) egyértelmûen és részletesen tájékoztassa az érintettet az adatkezelés megkezdése elõtt a www.rapidoktatas.hu-n, (a továbbiakban honlapon) található szolgáltatások, elektronikus adatlapok, funkciók használata során az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl.

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésénél figyelembe vettük:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (fõképp a 13/A. §-a); - 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a); - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (kifejezetten a 155.§-a)

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

3.1. Tárgyi hatály: a Szolgáltató honlapján nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggõ adatkezelésekre terjed ki.

3.2. Területi hatály: a Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja, ezért ehhez igazodva a tájékoztató a magyarországi adatkezelésekre vonatkozik.

3.3. Idõbeli hatály: a Tájékoztató a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy a tájékoztató következõ módosításáig érvényes. A tájékoztató mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

4. Adatvédelmi elvek

4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bek. szerint: Személyes adat akkor kezelhetõ, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény elrendeli.

Jelen esetben az adatkezelésre a webáruházban elérhetõ szolgáltatások igénybevétele, termékek megvásárlása céljából avFelhasználók önkéntes, elõzetes tájékoztatáson alapuló regisztráció során tett beleegyezõ nyilatkozata alapján kerül sor. A honlapon tett nyilatkozat tartalmazza, hogy a Felhasználók megismerték az adatvédelmi tájékoztatót, és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az oldal használata során az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Ezen adatkezelések egyike sem tekinthetõ törvényi kötelezettségen alapuló ún. kötelezõ adatkezelésnek.

5. Az adatkezelõ megjelölése

5.1. A Szolgáltató, a webáruházhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében:

Rapid Oktatás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 107. 1.em. 3. Adószám: 10649455-2-41

5.2. a Felhasználók által megrendelt termékek internetes fizetése során az Erste Bank Zrt.

5.3. a Felhasználók által megrendelt termékek, csomagok kézbesítése kapcsán a Magyar Posta Zrt. (MPL - Magyar Posta Logisztika Futárszolgálat)

6. A személyes adatok köre

6.1. Személyes adatok

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a webáruházban csak és kizárólag személyes adatokat kérünk, kezelünk. A Felhasználó döntése alapján megadható adatok: - e-mail cím, - jelszó, - telefonszám, - név, - szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, - számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, - a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, - a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, - a Felhasználó vásárlásainak tételösszege.

6.2. Különleges adatok megadására nincsen szükség.

6.3. Technológiai adatok

A rendszer mûködtetése során technikailag rögzítésre kerülõ adatok: - a Felhasználó bejelentkezõ számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelõ rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. - az automatikusan rögzítésre kerülõ adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelõ fér hozzá.

7. Az érintettek/felhasználók köre

Az érintettek köre:

- a webáruház internetes látogatói

- a webáruház regisztrált vásárlói.

8. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt személyes adatok funkciók szerint:

8.1. Hírlevél

A felhasználó a regisztráció alkalmával tud feliratkozni a hírlevélre. A hírlevélrõl való leiratkozásra a bejelentkezést követõen, adatmódosítás során van lehetõség, illetve minden hírlevél alsó részében található egy felhívás leiratkozásra.

8.2. Webáruház:

8.2.1. Regisztráció

A Felhasználóknak a vásárlás elõfeltételeként a webáruházban regisztrálniuk, majd bejelentkezniük szükséges. Vásárolni csak ezután lehetséges. A regisztrációhoz a következõ adatokat szükséges megadni:

- e-mail cím

-jelszó

- telefonszám

- név

- szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím

- számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím.

8.2.2. Bejelentkezés

A regisztrációt követõen a saját profilon belül a bejelentkezéshez a Felhasználóknak a következõ adatokat kell megadni:

- felhasználónév

- jelszó

8.2.3. Vásárlás, rendelés

A vásárlás során a következõ adatokat kell megadni:

- a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék;

- a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.

8.2.4. Profilozás, statisztika készítés

A Szolgáltató a Felhasználó vásárlási adatait, szokásairól statisztikát készít, profilozza, a célból, hogy a Felhasználó részére személyes preferenciáit figyelembe véve a webáruház használata során részére további termékekrõl, akciókról információt nyújtson, a vásárlást megkönnyítse, kényelmesebbé, egyszerûbbé tegye.

8.2.5. Elektronikus levelezés

A Felhasználóknak a saját profilon belül nincs lehetõségük elektronikus, zárt rendszerû levelezést folytatni a webáruház ügyfélszolgálatával. Az ügyfélszolgálat az hu e-mail címen érhetõ el. A levelek feldolgozása és megválaszolása az üzlet hivatalos nyitvatartási idejében történik.

8.2.6. Dokumentumfeltöltés

A Felhasználóknak nincs lehetõségük dokumentumok feltöltésére.

8.2.7. Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltetõ testülethez tud fordulni.

9. Az adatkezelés célja

Az adatkezelések célja, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi, és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat minél magasabb színvonalon, a legteljesebb mértékben tudja igénybe venni.

10.Az adatkezelés idõtartama

Az adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni, kivéve a hatóság felé történõ adatközléseket.

11. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelõnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelezõ adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. .

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12. Jogorvoslat, bírósági jogérvényesítés

1. Amennyiben az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétõl számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

2. Az érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3. Jogorvoslati lehetõséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi Tájékoztató

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. A Szolgáltató az adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó rendelési célra használja fel, illetve a Megrendelõ kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját hírlevél szolgáltatáshoz.

A Szolgáltató a Megrendelõ személyes adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve Futárszolgálatnak.

Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történõ adatátvitel jelentõs része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Megrendelõ a Regisztráció gomb megnyomásával kijelenti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót, a Megrendelés véglegesítésével pedig kijelenti, hogy az ÁSZF-et elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezõnek ismerte el. Megadott személyes adatait a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

Tartalom:

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

4. Adatvédelmi elvek

5. Az adatkezelõ megjelölése

6. A személyes adatok köre

7. Az érintettek/felhasználók köre

8. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt adatok funkciók szerint: 8.1. Honlap 8.2. Webáruház

9. Az adatkezelés célja

10. Az adatkezelés idõtartama

11. Az érintettek jogai

12. Jogorvoslati lehetõségek

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy:

a) rögzítse a Rapid Oktatás Kft. (a továbbiakban Szolgáltató), által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a Szolgáltató magára nézve kötelezõnek ismer el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival, a webáruház mûködtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek;

b) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során;

c) közölje az érintettel az adatkezelés megkezdése elõtt az adatkezelés jogalapját, mivel az adatkezelés hozzájáruláson alapul; d) egyértelmûen és részletesen tájékoztassa az érintettet az adatkezelés megkezdése elõtt a www.rapidoktatas.hu-n, (a továbbiakban honlapon) található szolgáltatások, elektronikus adatlapok, funkciók használata során az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl.

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésénél figyelembe vettük:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (fõképp a 13/A. §-a); - 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a); - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (kifejezetten a 155.§-a)

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

3.1. Tárgyi hatály: a Szolgáltató honlapján nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggõ adatkezelésekre terjed ki.

3.2. Területi hatály: a Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja, ezért ehhez igazodva a tájékoztató a magyarországi adatkezelésekre vonatkozik.

3.3. Idõbeli hatály: a Tájékoztató a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy a tájékoztató következõ módosításáig érvényes. A tájékoztató mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

4. Adatvédelmi elvek

4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bek. szerint: Személyes adat akkor kezelhetõ, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény elrendeli.

Jelen esetben az adatkezelésre a webáruházban elérhetõ szolgáltatások igénybevétele, termékek megvásárlása céljából avFelhasználók önkéntes, elõzetes tájékoztatáson alapuló regisztráció során tett beleegyezõ nyilatkozata alapján kerül sor. A honlapon tett nyilatkozat tartalmazza, hogy a Felhasználók megismerték az adatvédelmi tájékoztatót, és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az oldal használata során az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Ezen adatkezelések egyike sem tekinthetõ törvényi kötelezettségen alapuló ún. kötelezõ adatkezelésnek.

5. Az adatkezelõ megjelölése

5.1. A Szolgáltató, a webáruházhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében:

Rapid Oktatás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 107. 1.em. 3. Adószám: 10649455-2-41

5.2. a Felhasználók által megrendelt termékek internetes fizetése során az Erste Bank Zrt.

5.3. a Felhasználók által megrendelt termékek, csomagok kézbesítése kapcsán a Magyar Posta Zrt. (MPL - Magyar Posta Logisztika Futárszolgálat)

6. A személyes adatok köre

6.1. Személyes adatok

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a webáruházban csak és kizárólag személyes adatokat kérünk, kezelünk. A Felhasználó döntése alapján megadható adatok: - e-mail cím, - jelszó, - telefonszám, - név, - szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, - számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, - a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, - a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, - a Felhasználó vásárlásainak tételösszege.

6.2. Különleges adatok megadására nincsen szükség.

6.3. Technológiai adatok

A rendszer mûködtetése során technikailag rögzítésre kerülõ adatok: - a Felhasználó bejelentkezõ számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelõ rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. - az automatikusan rögzítésre kerülõ adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelõ fér hozzá.

7. Az érintettek/felhasználók köre

Az érintettek köre:

- a webáruház internetes látogatói

- a webáruház regisztrált vásárlói.

8. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt személyes adatok funkciók szerint:

8.1. Hírlevél

A felhasználó a regisztráció alkalmával tud feliratkozni a hírlevélre. A hírlevélrõl való leiratkozásra a bejelentkezést követõen, adatmódosítás során van lehetõség, illetve minden hírlevél alsó részében található egy felhívás leiratkozásra.

8.2. Webáruház:

8.2.1. Regisztráció

A Felhasználóknak a vásárlás elõfeltételeként a webáruházban regisztrálniuk, majd bejelentkezniük szükséges. Vásárolni csak ezután lehetséges. A regisztrációhoz a következõ adatokat szükséges megadni:

- e-mail cím

-jelszó

- telefonszám

- név

- szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím

- számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím.

8.2.2. Bejelentkezés

A regisztrációt követõen a saját profilon belül a bejelentkezéshez a Felhasználóknak a következõ adatokat kell megadni:

- felhasználónév

- jelszó

8.2.3. Vásárlás, rendelés

A vásárlás során a következõ adatokat kell megadni:

- a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék;

- a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.

8.2.4. Profilozás, statisztika készítés

A Szolgáltató a Felhasználó vásárlási adatait, szokásairól statisztikát készít, profilozza, a célból, hogy a Felhasználó részére személyes preferenciáit figyelembe véve a webáruház használata során részére további termékekrõl, akciókról információt nyújtson, a vásárlást megkönnyítse, kényelmesebbé, egyszerûbbé tegye.

8.2.5. Elektronikus levelezés

A Felhasználóknak a saját profilon belül nincs lehetõségük elektronikus, zárt rendszerû levelezést folytatni a webáruház ügyfélszolgálatával. Az ügyfélszolgálat az hu e-mail címen érhetõ el. A levelek feldolgozása és megválaszolása az üzlet hivatalos nyitvatartási idejében történik.

8.2.6. Dokumentumfeltöltés

A Felhasználóknak nincs lehetõségük dokumentumok feltöltésére.

8.2.7. Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltetõ testülethez tud fordulni.

9. Az adatkezelés célja

Az adatkezelések célja, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi, és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat minél magasabb színvonalon, a legteljesebb mértékben tudja igénybe venni.

10.Az adatkezelés idõtartama

Az adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni, kivéve a hatóság felé történõ adatközléseket.

11. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelõnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelezõ adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. .

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12. Jogorvoslat, bírósági jogérvényesítés

1. Amennyiben az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétõl számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

2. Az érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3. Jogorvoslati lehetõséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Rapid Oktatás Kft. (c)

eCommerce by CubeCart