Pénznem módosítása: HUF

Adatvédelem

A Rapid Oktatás Kft. adatvédelmi irányelvei 

A személyes adatai és ezáltal az Ön jogainak és szabadságainak védelme érdekében a Rapid Oktatás Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz. A Rapid Oktatás Kft. elkötelezetten védelmezi az Ön személyes adatait, és felelősséget vállal az információk biztonságára. Adatkezelési folyamataink tisztességesek és átláthatóak.

Adatkezeléseinket az Európai Unió és a magyar adatvédelmi szabályoknak való legteljesebb megfelelések szerint végezzük.

Törvényi hivatkozások

-           1995. évi CXVII. törvény-a személyi jövedelemadóról

-           1995. évi CXIX. törvény (DMtv.) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

-           1997. évi LXXX. törvény (TBtv) - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

-           2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-           2005. évi LIII. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről a gépi adatkezelés feltételeiről és egyes korlátairól

-           2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) - a gazdasági reklámtevékenység alapvető 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

-           2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

-           2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről

 

I. Fogalmak

adatbiztonság

bármilyen tárgyú, bármilyen formában tárolt adatok fizikai védelme megsemmisülés, illetéktelen hozzáférés, adathiba, vagy jogosulatlan megváltoztatás ellen

adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

adatkezelés korlátozása

a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; (csak adattárolás)

adatmegsemmisítés

az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

adattörlés

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele

adatvédelem

személyes adatok jogszerűtlen kezelésének megakadályozása, a magánszféra védelme

adatvédelmi incidens

személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

biometrikus adat

egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

bizalmasság

az adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról

címzett

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

egészségügyi adat

egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

érintett

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

harmadik fél

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

harmadik ország

minden olyan állam, amely nem EGT-állam

hozzájárulás

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

különleges adat

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

nyilvántartási rendszer

a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

statisztikai adat

a személyes adatok feldolgozása olyan módon – pl.: statisztikai módszerekkel -, hogy az adattörlésre vonatkozó rendelkezések érvényesülnek, azaz az egyes személyekkel minden kapcsolatuk megszakadt, és ez a kapcsolat nem is állítható helyre

rendelkezésre állás

annak biztosítása, hogy a szükséges adat a szükséges időben az arra jogosultak számára az általuk elvárt formában hozzáférhető, elérhető legyen

sértetlenség

az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma

személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

nyilvánosságra hozatal

az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele

tiltakozás

az érintett nyilatkozata. amelyben él a jogosultságával, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

II. Ki az adatkezelő?

Az adatkezelő neve: Rapid Oktatás Kft.

Adatvédelmi tisztviselő: Matula Mariann

Telefonszám: +36 30 4009683

E.mail cím: info@rapidoktatas.hu

 

III. Tájékoztató arról, hogy Önnel kapcsolatosan milyen személyes adatokat kezelünk

III.1. A www.rapidoktatas.hu holnapon feliratkozhat hírlevelünkre, illetve regisztrációt készíthet azért, hogy vásárolni tudjon.

III.2. A fentiek során különösen a következő adatokat kezeljük:

Hírlevél esetén:

- IP cím, amennyiben Ön helymeghatározás alapú szolgáltatásokat használ és bekapcsolja azokat készülékén vagy számítógépén.

- e-mail cím

- regisztráció időpontja

 

Vásárláshoz tartozó regisztráció esetén:

- név

- számlázási cím

- szállítási cím

- e-mail cím

- telefonszám

 

IV. Milyen célból, milyen (jog)alapon, és meddig kezeljük az Ön adatait?

IV.1.1. A termékek és a cég iránt érdeklődők nyilvántartása, online rendelések felvétele.

IV.1.2. Számlák kibocsátása, elszámolás a hatóságok felé, a könyvelési kötelezettség végrehajtása.

IV.1.3. Az ügyfelekkel való kapcsolat fenntartása, vitás és jogi ügyek kezelése, a szolgálatás és annak javításának biztosítása.

IV.1.4. Marketing célú hírlevelek kiküldése, melyekben kedvezményekről, új termékekről, akciókról, egyéb fontos információkról adunk tájékoztatást.

 

V.2. Mi az adatkezelésünk jogalapja?

V.2. 1. Adatkezeléseinket megkülönböztetjük, hogy azokat milyen jogalap szerint kezeljük. Kizárólag valamely jogalap birtokában kezeljük az Ön személyes adatait, ezek a következők:

V.2.1.1. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk b), amennyiben Ön vásárolt tőlünk vagy

V.2.1.2. Megőrizzük számvitelei bizonylatainkat, hogy jogi kötelezettségünket teljesítsük (GDPR 6. cikk c), vagy

V.2.1.3. Az Ön hozzájárulása szükséges az adatkezelésünkhöz (GDPR 6. cikk a), A vonatkozó jogszabályok értelmében alapvetően csak 16. életévüket betöltő személyek adatait kezeljük, ennél fiatalabb személyek adatait kizárólag csak szülő, vagy törvényes képviselő hozzájárulása esetén.

V.2.1.4. Adatait kezelheti az adatkezelő meghatározott jogos érdekének érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk f), érdekmérlegelési teszt elvégzését követően.

 

VI.3. Meddig kezeljük adatait?

VI.3.1. A személyes adatok megőrzésének időtartama megegyezik a cél elérésével (pl. az ügyfélkapcsolat fennállása, szerződés teljesítése). Kivételt képeznek, ha jogi kötelezettségünket kell teljesítenünk (pl. számviteli szabályok), ilyen esetben a jogi kötelezettséget előíró jogszabály által előírt idő leteltéig, továbbá addig, amíg a jogos panaszokat, bírósági ügyeket és egyéb megkereséseket kezelni tudjuk, valamint saját törvényes jogainkat meg tudjuk védeni. Szintén eltérőek ettől a hozzájáruláson alapuló adatkezelések, amelyek esetén, ha Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor az adatkezelést nem lehet folytatni.

VI.3.2. Amennyiben a személyes adatokra már nincs szükségünk, vagy Ön visszavonja hozzájárulását azokat biztonságosan töröljük, illetve megsemmisítjük.

 

VII. Biztonságban vannak adatai?

A személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordítunk adatai biztonságára, hogy azok semmiképpen ne sérüljenek meg, ne semmisüljenek meg, ne kerüljenek ki ellenőrzésünk alól. Ezek biztosítására több fajta védelmi intézkedéseket teszünk. (pl. technológia, védelem, tűzfal, SSL, szabvány, online fizetés, jelszavak, stb.)

 

VIII. Továbbítjuk-e, közöljük e mással az adatait, azokat megosztjuk valahol?

VIII.1. Az Ön személyes adatait mással nem közöljük.

Kivételt képeznek a különböző hatóságok általi megkeresésekre vonatkozó adatközlések. Ezekről nyilvántartást vezetünk.

VIII. 2. Adatok megosztása

VIII.2.1 Személyes adatait megoszthatjuk hitel- és betéti kártya-kibocsátó vállalatokkal, melyeken keresztül Ön fizetést eszközöl.

VIII.2.2. Személyes adatait megoszthatjuk a FOXPOST futárszolgálattal, rendelése teljesítése vagy felmerült panasz, illetve probléma kezelése, megoldás vagy tisztázása érdekében.

 

IX. Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Honlapunk működtetéséhez, szerverünk fenntartása érdekében az alábbi külső szolgáltatót vesszük igénybe adatfeldolgozóként:

Hyperweb Kft   / 2096 Üröm, Rákóczi köz 17./

A megrendelések kiszállításához az alábbi külső szolgáltatót vesszük igénybe adatfeldolgozóként:

FOXPOST

Fenti adatfeldolgozók mindenben megfelelnek adatbiztonsági követelményeknek, velük adatfeldolgozási szerződést kötöttünk.

 

X. Hogyan érvényesülnek az Ön jogai és szabadságai?

X.1. Meghatározott esetekben jogában van az alábbiakra:

X.1.2. Ön bármikor információt kérhet tőlünk, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és amennyiben igen, milyen adatokat és milyen céllal kezeljük azokat

X.1.3. Ön kérheti, hogy hozzáférhessen azokhoz a személyes adataihoz, melyeket kezelünk.

X.1.4. Kérheti, hogy módosítsuk személyes adatait, ezúton pontosíthatja vagy kiegészítheti azokat 

X.1.5. Amennyiben hozzájárulásán alapult az adatkezelés, kérheti adatainak törlését, ezt meg is kell tennünk, amennyiben nincs alapos indokunk az adatok további kezeléséhez. Amennyiben az adatkezelés ellen jogosan tiltakozott, szintén kérheti, hogy töröljük adatait

X.1.6. Tiltakozni az adatkezelés, különösen a személyes adatai direktmarketinges célokból történő adatkezelés ellen, továbbá az automatizált egyedi döntések ellen, ideértve a profilalkotást is.

X.1.7. Kérheti személyes adatainak továbbítását, elektronikus és strukturált formában, saját maga vagy külső fél számára.

X.1.8. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezt követően már nem kezelhetjük tovább személyes adatit.

X.2. Fenti jogainak gyakorlása ingyenes. Túlzott mértékű, megalapozatlan igénye teljesítéséért ésszerű díjat számíthatunk fel, vagy ilyen esetekben megtagadjuk kérése teljesítését.

X.3. Fentiekkel kapcsolatos igényeit, kérjük, hogy az info@rapidoktatas.hu e-mail címre küldje meg

 

XI. Jogorvoslat

Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).
 


XII.        Az adatvédelmi irányelv módosításai

Adatvédelmi irányelvünket szükség esetén módosítjuk és a megváltoztatott irányelvet honlapunkon is közzétesszük.

 

 

2018.május 25.-e előtt érvényben lévő tájékoztató:

Adatvédelmi Tájékoztató

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. A Szolgáltató az adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó rendelési célra használja fel, illetve a Megrendelõ kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját hírlevél szolgáltatáshoz.

A Szolgáltató a Megrendelõ személyes adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve Futárszolgálatnak.

Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történõ adatátvitel jelentõs része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Megrendelõ a Regisztráció gomb megnyomásával kijelenti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót, a Megrendelés véglegesítésével pedig kijelenti, hogy az ÁSZF-et elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezõnek ismerte el. Megadott személyes adatait a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

Tartalom:

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

4. Adatvédelmi elvek

5. Az adatkezelõ megjelölése

6. A személyes adatok köre

7. Az érintettek/felhasználók köre

8. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt adatok funkciók szerint: 8.1. Honlap 8.2. Webáruház

9. Az adatkezelés célja

10. Az adatkezelés idõtartama

11. Az érintettek jogai

12. Jogorvoslati lehetõségek

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy:

a) rögzítse a Rapid Oktatás Kft. (a továbbiakban Szolgáltató), által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a Szolgáltató magára nézve kötelezõnek ismer el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival, a webáruház mûködtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek;

b) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során;

c) közölje az érintettel az adatkezelés megkezdése elõtt az adatkezelés jogalapját, mivel az adatkezelés hozzájáruláson alapul; d) egyértelmûen és részletesen tájékoztassa az érintettet az adatkezelés megkezdése elõtt a www.rapidoktatas.hu-n, (a továbbiakban honlapon) található szolgáltatások, elektronikus adatlapok, funkciók használata során az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl.

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésénél figyelembe vettük:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (fõképp a 13/A. §-a); - 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a); - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (kifejezetten a 155.§-a)

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

3.1. Tárgyi hatály: a Szolgáltató honlapján nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggõ adatkezelésekre terjed ki.

3.2. Területi hatály: a Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja, ezért ehhez igazodva a tájékoztató a magyarországi adatkezelésekre vonatkozik.

3.3. Idõbeli hatály: a Tájékoztató a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy a tájékoztató következõ módosításáig érvényes. A tájékoztató mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

4. Adatvédelmi elvek

4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bek. szerint: Személyes adat akkor kezelhetõ, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény elrendeli.

Jelen esetben az adatkezelésre a webáruházban elérhetõ szolgáltatások igénybevétele, termékek megvásárlása céljából avFelhasználók önkéntes, elõzetes tájékoztatáson alapuló regisztráció során tett beleegyezõ nyilatkozata alapján kerül sor. A honlapon tett nyilatkozat tartalmazza, hogy a Felhasználók megismerték az adatvédelmi tájékoztatót, és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az oldal használata során az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Ezen adatkezelések egyike sem tekinthetõ törvényi kötelezettségen alapuló ún. kötelezõ adatkezelésnek.

5. Az adatkezelõ megjelölése

5.1. A Szolgáltató, a webáruházhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében:

Rapid Oktatás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 107. 1.em. 3. Adószám: 10649455-2-41

5.2. a Felhasználók által megrendelt termékek internetes fizetése során az Erste Bank Zrt.

5.3. a Felhasználók által megrendelt termékek, csomagok kézbesítése kapcsán a Magyar Posta Zrt. (MPL - Magyar Posta Logisztika Futárszolgálat)

6. A személyes adatok köre

6.1. Személyes adatok

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a webáruházban csak és kizárólag személyes adatokat kérünk, kezelünk. A Felhasználó döntése alapján megadható adatok: - e-mail cím, - jelszó, - telefonszám, - név, - szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, - számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, - a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, - a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, - a Felhasználó vásárlásainak tételösszege.

6.2. Különleges adatok megadására nincsen szükség.

6.3. Technológiai adatok

A rendszer mûködtetése során technikailag rögzítésre kerülõ adatok: - a Felhasználó bejelentkezõ számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelõ rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. - az automatikusan rögzítésre kerülõ adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelõ fér hozzá.

7. Az érintettek/felhasználók köre

Az érintettek köre:

- a webáruház internetes látogatói

- a webáruház regisztrált vásárlói.

8. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt személyes adatok funkciók szerint:

8.1. Hírlevél

A felhasználó a regisztráció alkalmával tud feliratkozni a hírlevélre. A hírlevélrõl való leiratkozásra a bejelentkezést követõen, adatmódosítás során van lehetõség, illetve minden hírlevél alsó részében található egy felhívás leiratkozásra.

8.2. Webáruház:

8.2.1. Regisztráció

A Felhasználóknak a vásárlás elõfeltételeként a webáruházban regisztrálniuk, majd bejelentkezniük szükséges. Vásárolni csak ezután lehetséges. A regisztrációhoz a következõ adatokat szükséges megadni:

- e-mail cím

-jelszó

- telefonszám

- név

- szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím

- számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím.

8.2.2. Bejelentkezés

A regisztrációt követõen a saját profilon belül a bejelentkezéshez a Felhasználóknak a következõ adatokat kell megadni:

- felhasználónév

- jelszó

8.2.3. Vásárlás, rendelés

A vásárlás során a következõ adatokat kell megadni:

- a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék;

- a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.

8.2.4. Profilozás, statisztika készítés

A Szolgáltató a Felhasználó vásárlási adatait, szokásairól statisztikát készít, profilozza, a célból, hogy a Felhasználó részére személyes preferenciáit figyelembe véve a webáruház használata során részére további termékekrõl, akciókról információt nyújtson, a vásárlást megkönnyítse, kényelmesebbé, egyszerûbbé tegye.

8.2.5. Elektronikus levelezés

A Felhasználóknak a saját profilon belül nincs lehetõségük elektronikus, zárt rendszerû levelezést folytatni a webáruház ügyfélszolgálatával. Az ügyfélszolgálat az hu e-mail címen érhetõ el. A levelek feldolgozása és megválaszolása az üzlet hivatalos nyitvatartási idejében történik.

8.2.6. Dokumentumfeltöltés

A Felhasználóknak nincs lehetõségük dokumentumok feltöltésére.

8.2.7. Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltetõ testülethez tud fordulni.

9. Az adatkezelés célja

Az adatkezelések célja, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi, és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat minél magasabb színvonalon, a legteljesebb mértékben tudja igénybe venni.

10.Az adatkezelés idõtartama

Az adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni, kivéve a hatóság felé történõ adatközléseket.

11. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelõnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelezõ adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. .

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12. Jogorvoslat, bírósági jogérvényesítés

1. Amennyiben az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétõl számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

2. Az érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3. Jogorvoslati lehetõséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi Tájékoztató

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott feltételek szerint kezeli. A Szolgáltató az adatokat kizárólag a Webáruház szolgáltatásának igénybevételéhez kapcsolódó rendelési célra használja fel, illetve a Megrendelõ kifejezett hozzájárulásával a Szolgáltató saját hírlevél szolgáltatáshoz.

A Szolgáltató a Megrendelõ személyes adatait harmadik személynek nem adja át, kivéve Futárszolgálatnak.

Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történõ adatátvitel jelentõs része titkosítás nélkül zajlik, így Szolgáltató sem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Megrendelõ a Regisztráció gomb megnyomásával kijelenti, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót, a Megrendelés véglegesítésével pedig kijelenti, hogy az ÁSZF-et elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezõnek ismerte el. Megadott személyes adatait a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

Tartalom:

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

4. Adatvédelmi elvek

5. Az adatkezelõ megjelölése

6. A személyes adatok köre

7. Az érintettek/felhasználók köre

8. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt adatok funkciók szerint: 8.1. Honlap 8.2. Webáruház

9. Az adatkezelés célja

10. Az adatkezelés idõtartama

11. Az érintettek jogai

12. Jogorvoslati lehetõségek

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy:

a) rögzítse a Rapid Oktatás Kft. (a továbbiakban Szolgáltató), által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a Szolgáltató magára nézve kötelezõnek ismer el és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival, a webáruház mûködtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek;

b) a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvetõ szabadságjogait tiszteletben tartsák a személyes adatok gépi feldolgozása során;

c) közölje az érintettel az adatkezelés megkezdése elõtt az adatkezelés jogalapját, mivel az adatkezelés hozzájáruláson alapul; d) egyértelmûen és részletesen tájékoztassa az érintettet az adatkezelés megkezdése elõtt a www.rapidoktatas.hu-n, (a továbbiakban honlapon) található szolgáltatások, elektronikus adatlapok, funkciók használata során az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl.

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésénél figyelembe vettük:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl (fõképp a 13/A. §-a); - 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a); - 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (kifejezetten a 155.§-a)

3. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

3.1. Tárgyi hatály: a Szolgáltató honlapján nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggõ adatkezelésekre terjed ki.

3.2. Területi hatály: a Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásként nyújtja, ezért ehhez igazodva a tájékoztató a magyarországi adatkezelésekre vonatkozik.

3.3. Idõbeli hatály: a Tájékoztató a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy a tájékoztató következõ módosításáig érvényes. A tájékoztató mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a webáruház szolgáltatást biztosítja.

4. Adatvédelmi elvek

4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bek. szerint: Személyes adat akkor kezelhetõ, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény elrendeli.

Jelen esetben az adatkezelésre a webáruházban elérhetõ szolgáltatások igénybevétele, termékek megvásárlása céljából avFelhasználók önkéntes, elõzetes tájékoztatáson alapuló regisztráció során tett beleegyezõ nyilatkozata alapján kerül sor. A honlapon tett nyilatkozat tartalmazza, hogy a Felhasználók megismerték az adatvédelmi tájékoztatót, és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az oldal használata során az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Ezen adatkezelések egyike sem tekinthetõ törvényi kötelezettségen alapuló ún. kötelezõ adatkezelésnek.

5. Az adatkezelõ megjelölése

5.1. A Szolgáltató, a webáruházhoz kapcsolódó adatkezelések tekintetében:

Rapid Oktatás Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1028 Budapest, Hidegkúti út 107. 1.em. 3. Adószám: 10649455-2-41

5.2. a Felhasználók által megrendelt termékek internetes fizetése során az Erste Bank Zrt.

5.3. a Felhasználók által megrendelt termékek, csomagok kézbesítése kapcsán a Magyar Posta Zrt. (MPL - Magyar Posta Logisztika Futárszolgálat)

6. A személyes adatok köre

6.1. Személyes adatok

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a webáruházban csak és kizárólag személyes adatokat kérünk, kezelünk. A Felhasználó döntése alapján megadható adatok: - e-mail cím, - jelszó, - telefonszám, - név, - szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, - számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, - a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, - a Felhasználó által alkalmazott fizetési mód, - a Felhasználó vásárlásainak tételösszege.

6.2. Különleges adatok megadására nincsen szükség.

6.3. Technológiai adatok

A rendszer mûködtetése során technikailag rögzítésre kerülõ adatok: - a Felhasználó bejelentkezõ számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelõ rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. - az automatikusan rögzítésre kerülõ adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezõvé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelõ fér hozzá.

7. Az érintettek/felhasználók köre

Az érintettek köre:

- a webáruház internetes látogatói

- a webáruház regisztrált vásárlói.

8. Azonosított adatkezelési tevékenységek és a kezelt személyes adatok funkciók szerint:

8.1. Hírlevél

A felhasználó a regisztráció alkalmával tud feliratkozni a hírlevélre. A hírlevélrõl való leiratkozásra a bejelentkezést követõen, adatmódosítás során van lehetõség, illetve minden hírlevél alsó részében található egy felhívás leiratkozásra.

8.2. Webáruház:

8.2.1. Regisztráció

A Felhasználóknak a vásárlás elõfeltételeként a webáruházban regisztrálniuk, majd bejelentkezniük szükséges. Vásárolni csak ezután lehetséges. A regisztrációhoz a következõ adatokat szükséges megadni:

- e-mail cím

-jelszó

- telefonszám

- név

- szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím

- számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím.

8.2.2. Bejelentkezés

A regisztrációt követõen a saját profilon belül a bejelentkezéshez a Felhasználóknak a következõ adatokat kell megadni:

- felhasználónév

- jelszó

8.2.3. Vásárlás, rendelés

A vásárlás során a következõ adatokat kell megadni:

- a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék;

- a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.

8.2.4. Profilozás, statisztika készítés

A Szolgáltató a Felhasználó vásárlási adatait, szokásairól statisztikát készít, profilozza, a célból, hogy a Felhasználó részére személyes preferenciáit figyelembe véve a webáruház használata során részére további termékekrõl, akciókról információt nyújtson, a vásárlást megkönnyítse, kényelmesebbé, egyszerûbbé tegye.

8.2.5. Elektronikus levelezés

A Felhasználóknak a saját profilon belül nincs lehetõségük elektronikus, zárt rendszerû levelezést folytatni a webáruház ügyfélszolgálatával. Az ügyfélszolgálat az hu e-mail címen érhetõ el. A levelek feldolgozása és megválaszolása az üzlet hivatalos nyitvatartási idejében történik.

8.2.6. Dokumentumfeltöltés

A Felhasználóknak nincs lehetõségük dokumentumok feltöltésére.

8.2.7. Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltetõ testülethez tud fordulni.

9. Az adatkezelés célja

Az adatkezelések célja, hogy a Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott kereskedelmi, és elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat minél magasabb színvonalon, a legteljesebb mértékben tudja igénybe venni.

10.Az adatkezelés idõtartama

Az adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni, kivéve a hatóság felé történõ adatközléseket.

11. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelõnél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelezõ adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. .

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12. Jogorvoslat, bírósági jogérvényesítés

1. Amennyiben az érintett a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétõl számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

2. Az érintett a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3. Jogorvoslati lehetõséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Rapid Oktatás Kft. (c)

eCommerce by CubeCart